Mail ikon Menu ikon

Privatlivspolitik for Vahle A/S

I privatlivspolitikken for Vahle A/S finder du oplysninger om, hvilke personoplysninger, vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler personoplysninger, og hvad vi som dataansvarlig bruger de indsamlede personoplysninger til. 

 1. Generelt

1.1. Denne privatlivspolitik er gældende for de personoplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos eller leverandør til Vahle A/S.

Den er samtidig gældende for de personoplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du besøger vores hjemmesider og sociale medier, uanset hvordan du får adgang til eller bruger dem, herunder via mobile enheder.

Endelig er den gældende for de personoplysninger, du giver os i forbindelse med, at du giver samtykke til at modtage markedsføring fra os, deltager i events mv.

 1. Dataansvarlig

2.1. Vahle A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vahle A/S’ juridiske oplysninger er følgende:

Vahle A/S

Fabriksvej 5
8544 Mørke
CVR-nr. 34587051

E-mail: info@vahle.dk

Telefon: +45 8637 2477

2.2. Når vi behandler personoplysninger, overholder vi Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 EF (databeskyttelsesforordningen) samt de til enhver tid gældende danske persondataretlige regler.

 1. Behandling af personoplysninger

3.1. Hvis du er kunde

3.1.1. Er du kunde, eller kontakter du os, behandler vi dine almindelige personoplysninger for at kunne behandle din henvendelse og eventuelt indgå og opfylde en aftale med dig.   

Vi behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation og sprogpræference. Desuden kan vi behandle oplysninger om finansielle forhold såsom valutapræference, købshistorik, betalingshistorik, betalingsoplysninger samt kreditvurdering.  

Er det nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen med dig, behandler vi supplerende oplysninger indhentet hos tredjepart.  

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.  

3.1.2. Til brug for vores levering af ordren til slutkunden behandler vi slutkundens almindelige personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig.

Vi behandler efter omstændighederne slutkundens identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi oplyser ikke slutkunden om denne behandling, da vi har vurderet, at oplysningsbyrden herom er meget stor, og at slutkundens interesse i behandlingen er af mindre grad.   

3.2. Hvis du er leverandør

3.2.1. Er du leverandør, behandler vi dine almindelige personoplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig. 

Vi behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, billede, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation og sprogpræference. Desuden behandler vi oplysninger om finansielle forhold, herunder valutapræference og betalingsoplysninger.

Er det nødvendigt for at vi kan opfylde aftalen med dig, behandler vi supplerende personoplysninger indhentet hos tredjepart. 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3.3. Hvis du besøger vores hjemmesider eller interagerer med os på sociale medier

3.3.1. Besøger du vores hjemmesider, anonymiserer vi alle dine personoplysninger. Vi behandler således ikke personoplysninger om dig. Vi placerer kun cookies nødvendige for, at hjemmesiderne kan fungere.    

3.3.2. Besøger du vores profiler på de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din profil, og de oplysninger, du deler med os. Hvis du kontakter os via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Retsgrundlaget for vores behandling er interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at have indsigt i besøgende på vores sider på sociale medier og i at kunne besvare henvendelser via de sociale medier.

Vi har fælles dataansvar med de sociale medier for indsamling af dine personoplysninger. Oplysninger om det fælles dataansvar er tilgængelige her:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Instagram: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

YouTube: https://business.safety.google/gdprcontrollerterms/

Vi henviser generelt til de sociale mediers privatlivspolitikker, hvor du kan få mere information om, hvordan disse behandler dine personoplysninger. 

3.4. Hvis du modtager markedsføring, deltager i events mv.

3.4.1. Giver du dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring, behandler vi dine personoplysninger til at administrere dit samtykke og sende dig markedsføring. 

Vi behandler dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder navn og e-mailadresse. 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke og interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at administrere samtykket. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at klikke på linket nederst i den markedsføring, du modtager fra os, eller ved at skrive til os på vahle@vahle.com.

3.4.2. Deltager du i et event hos os, behandler vi dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, oplysninger om vores forretningsmæssige relation og sprogpræference, med henblik på at kunne opfylde aftalen med dig om deltagelse i vores event og som følge af vores legitime interesse i at administrere eventets afholdelse. 

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og interesseafvejningsreglen i artikel 6, stk. 1, litra f.

3.4.3. Deltager du i en af vores markedsundersøgelser, behandler vi efter omstændighederne personoplysninger om dit navn, adresse, e-mailadresse, alder, køn, profiler på sociale medier, civil status, indkomst, uddannelsesniveau, husholdning, lokationsdata, IP data samt de svar, du måtte afgive i forbindelse med undersøgelsen.  

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til os på info@vahle.dk.

3.5. Behandling til andet formål

3.5.1. Hvis vi ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end dem, de er indsamlet til, orienterer vi dig derom forinden og anmoder om nødvendigt om dit samtykke. Vi vil dog altid indhente dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring.  

 

 1. Deling af dine personoplysninger

4.1. I det omfang det er nødvendigt, rimeligt og relevant, deler vi dine personoplysninger med koncernforbundne selskaber og de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores drift og dermed den ydelse, vi leverer til dig. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank. Er modtageren databehandler, behandles personoplysningerne alene på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

4.2. Vi kan ligeledes videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan for eksempel være Skattestyrelsen og andre offentlige myndigheder.

 1. Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

5.1. I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere i lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, herunder ved anvendelse af Kommissionens standardkontrakter.  

 1. Beskyttelse af personoplysninger

6.1. Dine personoplysninger opbevares sikkert under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opbevarer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placerede i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

6.2. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles.

6.2.1. Er du kunde, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger senest 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor kundeforholdet er ophørt, medmindre vi har en berettiget interesse i at opbevare dem i længere tid, herunder for at fastlægge et retskrav, eller særlige regler giver os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Vi opbevarer dog personoplysninger vedrørende en ordre i op til 75 år efter, ordren er leveret. Det gør vi med det formål at efterleve vores målsætning om at bidrage med produktudbedringer igennem produktets samlede levetid. Alle produkter er ordreproducerede, og de kundespecifikke informationer er grundlaget for at kunne afhjælpe enhver kundehenvendelse.

6.2.2. Er du leverandør, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger senest 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor leverandørforholdet er ophørt, medmindre vi har en berettiget interesse i at opbevare dem i længere tid, herunder for at fastlægge et retskrav, eller særlige regler giver os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

 1. Dine rettigheder

7.1. Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du beder os om det, vil vi slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet lovligt grundlag.
 • Du har også ret til at modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Modsætter du dig behandlingen, eller ønsker du behandlingen begrænset, kan det få konsekvens for vores mulighed for at behandle din henvendelse og indgå og opfylde en aftale med dig.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig vores behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af vores behandling foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Bemærk venligst, at der i lovgivningen kan være fastsat betingelser eller begrænsninger i forhold til disse rettigheder.

7.2. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, måden vi behandler dine personoplysninger på, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du henvende dig til Vahle A/S på info@vahle.dk eller telefon +45 8637 2477.

Vi beder om, at du i forbindelse med din henvendelse giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

7.3. Du kan indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

 1. Ændring af privatlivspolitikken

8.1. Vi forbeholder os ret til løbende at opdatere og ændre vores privatlivspolitik.

 1. Senest opdateret

9.1. Denne privatlivspolitik er senest opdateret 28.11.22